P&L là gì? Báo cáo kết quả kinh doanh có phải P&L

bao cao lai lo p&l la gi (1)

P&L là gì? Báo cáo kết quả kinh doanh có phải P&L. Đây là từ viết tắt của Profit and Loss Statement, dịch ra gọi là Báo cáo lãi lỗ – Báo cáo lợi nhuận

P&L là gì?

Báo cáo lãi lỗ (P & L) là một báo cáo tài chính có tên Báo cáo kết quả kinh doanh. Tóm tắt các khoản doanh thu, chi phí phát sinh trong một khoảng thời gian xác định, thường là quý tài chính hoặc năm.

Báo cáo P & L đồng nghĩa với báo cáo thu nhập. Những số liệu trong báo cáo này cung cấp thông tin về lãi hoặc lỗ trong một kỳ nhất định.

Từ đó đánh giá khả năng có hoặc không – tạo ra lợi nhuận của công ty. Thông thường bằng cách tăng doanh thu hoặc  giảm chi phí hoặc cả hai.

Có thể gọi báo cáo P & L với tên sau:

 • Báo cáo lãi lỗ
 • Báo cáo thu nhập
 • BC hoạt động
 • Báo cáo kết quả tài chính hoặc thu nhập
 • Báo cáo thu nhập hoặc báo cáo chi phí.

bao cao lai lo p&l la gi (1)

Hiểu thế nào về một báo cáo P & L

Báo cáo P & L là một trong ba báo cáo tài chính mà mọi công ty đều có. Bao gồm bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, BC kết quả kinh doanh.

Phát hành hàng quý và hàng năm.

Nó thường là báo cáo tài chính phổ biến và phổ biến nhất trong kế hoạch kinh doanh. Bởi người quản trị nhìn nhanh thấy mức độ lãi hoặc lỗ được tạo ra.

Trong khi đó, như báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cho thấy những thay đổi về luồng tiền trong một khoảng thời gian đã đặt.

Bảng cân đối kế toán cho thấy những gì công ty sở hữu tài sản và nợ tại một thời điểm.

Chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung theo mẫu của Bộ tài chính gồm:

 • Doanh thu BH và CCDV
 • Các khoản giảm trừ doanh thu: Chiết khấu, khuyến mãi, giảm giá
 • Giá vốn hàng bán
 • Doanh thu hoạt động tài chính
 • Chi phí tài chính
 • Chi phí bán hàng/ Quản lý doanh nghiệp
 • Thu nhập khác
 • Chi phí khác
 • Lợi nhuận trước thuế
 • Thuế TNDN
 • Lợi nhuận sau thuế

Cách đọc Báo cáo tài chính

Sự khác biệt, được gọi là điểm mấu chốt, là thu nhập ròng, còn được gọi là lợi nhuận hoặc thu nhập. Bạn có thể tìm thấy nhiều mẫu để tạo một tuyên bố P & L cá nhân hoặc doanh nghiệp trực tuyến miễn phí

Một mẫu P&L nội bộ dành cho nhà quản trị

 

Báo cáo kết quả dạng biểu đồ (Chart)

 

P&L thể hiện theo nhiều kỳ

 

Điều quan trọng là so sánh báo cáo thu nhập từ các kỳ kế toán khác nhau, vì những thay đổi về doanh thu, chi phí hoạt động, chi tiêu nghiên cứu và phát triển và thu nhập ròng theo thời gian có ý nghĩa hơn so với bản thân các con số. Ví dụ: doanh thu của một công ty có thể tăng, nhưng chi phí của nó có thể tăng với tốc độ nhanh hơn

NỘI DUNG CHÍNH

Báo cáo P & L là một báo cáo tài chính tóm tắt các khoản thu, chi phí và chi phí phát sinh trong một khoảng thời gian xác định

Được phát hành định kỳ

Điều quan trọng là so sánh các báo cáo với nhiều kỳ khác nhau. Do đó Sẽ có đánh giá, phân tích hiệu quả hơn con số tuyệt đối.

Nằm trong bộ 3 báo cáo tài chính cung cấp cái nhìn tổng quan về tài chính công ty trong kỳ trước đó.

Ví dụ về báo cáo kết quả kinh doanh (P&L)

ví dụ mẫu về P&L trong một đơn vị thương mại

 

Tháng Doanh thu Giá vốn Chi phí BH, QL, Khác Lợi nhuận
2019-01         730,103,866          629,151,338                  36,000,345       100,952,528
2019-02         175,141,726          145,441,309                  18,045,340         29,700,417
2019-03                       –                        –                               –                      –
2019-04                       –                        –                               –                      –
2019-05                       –                        –                               –                      –
2019-06                       –                        –                               –                      –
2019-07                       –                        –                               –                      –
2019-08                       –                        –                               –                      –
2019-09                       –                        –                               –                      –
2019-10                       –                        –                               –                      –
2019-11                       –                        –                               –                      –
2019-12                       –                        –                               –                      –
TỔNG         905,245,592          774,592,646                  54,045,685       130,652,946

One thought on “P&L là gì? Báo cáo kết quả kinh doanh có phải P&L

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *